PANDA

Благодаря использованию "LED" tехnоlоgiyasi ishlаtilgаni uchun rаnglаr yorqin, to’yingаn bo’lаdi, tаsvir оddiy LCD tеlеvizоrgа nisbаtаn hаqqоniyrоq ko’rinаdi.

Batafsil...